MENU
About

Former Leadership

Former and current presidents
Zhong Shitong President 1953.9—1982.8
Zhong Shitong Honorary President 1982.8—1993.12
Ma Qiwei President 1982.8—1985.9
Yang Fulu President 1985.9—1992.6
Wang Shi’an President 1992.6—1995.7
Jin Jichun President 1995.7—2001.6
Shi Kangcheng President 2001.3—2002.9
Yang Hua President 2002.9—2015.6
Chi Jian President 2015.6—2018.6
Cao Weidong President 2018.6—2021.12
Zhang Jian President 2021.12—now
Former and current Vice-presidents
Xu Yingchao Vice-president 1953.9—1982.8
Zhao Bin Vice-president 1954.5—1960.6
1979.3—1982.8
Deng Yizhen Vice-president 1959.2—1982.8
Wang Renshan Vice-president 1961.6—1979.10
Song Junfu Vice-president 1962.11—1968.8
Mei Zhenyao Vice-president 1979.10—1983.11
Ma Qiwei Vice-president 1979.10—1982.8
Ke Li Vice-president 1982.8—1985.10
Zhang Siwen Vice-president 1982.8—1994.8
Qu Zonghu Vice-president 1985.9—1990.7
Sun Keyi Vice-president 1985.9—2001.3
Tian Maijiu Vice-president 1990.7—2001.3
Wang Shi’an Vice-president 1990.8—1992.6
Xie Yalong Vice-president 1992.7—1995.7
Zhang Wanzeng Vice-president 1998.2—2001.6
Xing Wenhua Vice-president 1995.7—2001.3
Li Yuanwei Vice-president 1995.7—1997.11
Tian Ye Vice-president 2001.3—2003.6
Zhong Bingshu Vice-president 2001.3—2011.3
He Zhenwen Vice-president 2001.3—2006.5
Chi Jian Vice-president 2003.10—2015.6
Cheng Jianping Vice-president 2006.5—2011.8
Zhou Dianming Vice-president 2007.7—2007.10
Wang Fen Vice-president 2009.10—2012.12
Geng Baoquan Vice-president 2011.7—2017.12
Xie Minhao Vice-president 2011.1—2014.11
Liu Daqing Vice-president 2011.5—2017.3
Xia Lunhao Vice-president 2013.6—now
Hu Yang Vice-president 2013.6—2018.11
Gao Feng Vice-president 2014.11—now
Zhang Jian Vice-president 2019.12—now
Zhou Qidi Vice-president 2019.12—now
Hong Ping Vice-president 2021.12—now
Former and current leadership of university-level Party organizations
Xu Yingchao Temporary Party Branch Secretary 1952.7—1953.10
Li Dongmin Party Branch Secretary of BSU 1953.10—1954.7
Li Dongmin General Party Branch Secretary of BSU 1954.7—1955.11
Zhao Bin General Party Branch Secretary of BSU 1955.11—1957.2
Zhong Shitong Secretary of the Party Committee 1957.2—1983.10
Zhao Bin Secretary of the Party Committee 1979.9—1983.10
Mei Zhenyao Secretary of the Party Committee 1983.10—1985.9
Wang Shi’an Secretary of the Party Committee 1985.9—1990.8
Yin Weizu Secretary of the Party Committee 1990.8—1993.7
Wang Shi’an Acting Secretary of the Party Committee 1993.7—1994.1
Jin Jichun Secretary of the Party Committee 1994.1—2001.6
Zhang Wanzeng Secretary of the Party Committee 2001.6—2004.3
Yang Hua Secretary of the Party Committee 2004.3—2017.3
Cao Weidong Secretary of the Party Committee 2017.4—now
Li Shuping Deputy Secretary of the Party Committee 1957.2—1966
Ni Ruijiang Deputy Secretary of the Party Committee 1957.2—1961.1
Li Dongmin Deputy Secretary of the Party Committee 1960.2—1982
Mei Zhenyao Deputy Secretary of the Party Committee 1979.9—1983.10
Xu Huanzhi Deputy Secretary of the Party Committee 1979.9—1987.5
Zhao Yaping Deputy Secretary of the Party Committee 1983.10—1992.6
Wang Shi’an Deputy Secretary of the Party Committee 1992.6—1993.7
1994.1—1995.7
Zhang Wanzeng Deputy Secretary of the Party Committee 1992.6—2001.6
Wang Yuqing Deputy Secretary of the Party Committee 1998.2—2001.2
Shi Kangcheng Deputy Secretary of the Party Committee 2001.12—2002.9
Li Shoushan Deputy Secretary of the Party Committee 2001.3—2009.9
Yang Hua Deputy Secretary of the Party Committee 2002.9—2004.3
He Zhenwen Deputy Secretary of the Party Committee 2006.5—2011.8
Chi Jian Deputy Secretary of the Party Committee 2011.8—2019.4
Fan Zhanbei Deputy Secretary of the Party Committee 2016.3—2018.5
Xing Shangjie Deputy Secretary of the Party Committee 2017.5—now
Zhao Bin Secretary of the Supervisory Commission 1957.4—1959.5
Li Shuping Secretary of the Supervisory Commission 1959.5—1979.8
Xu Huanzhi Secretary of the Commission for Discipline Inspection 1979.9—1983.10
Zhao Yaping Secretary of the Commission for Discipline Inspection 1983.10—1987.5
Xu Huanzhi Secretary of the Commission for Discipline Inspection 1987.6—1994.8
Sun Jingli Secretary of the Commission for Discipline Inspection 1995.7—1999.9
Chi Rongchuan Secretary of the Commission for Discipline Inspection 1999.9—2001.10
Li Shoushan Secretary of the Commission for Discipline Inspection 2001.3—2003.10
Peng Xiaoji Secretary of the Commission for Discipline Inspection 2003.10—2013.10
Cheng Jianping Secretary of the Commission for Discipline Inspection 2013.10—2016.2
Fan Zhanbei Secretary of the Commission for Discipline Inspection 2016.3—2018.5
Tian Zhihong Secretary of the Commission for Discipline Inspection 2018.11—now
Former and current Labor Union Chairmen
Xu Shouqiang 1 st 1952
Shi Guanghai 2 nd 1953
Jia Shiyi 3 rd 1954
Jia Shiyi 4 th 1955
Jia Shiyi 5 th 1956
Song Junfu 6 th 1957
Song Junfu 7 th 1958
Song Junfu 8 th 1963
Li Dongmin 9 th 1979
Zhao Yaping 10 th 1984
Zhao Yaping 11 th 1987
Zhang Wanzeng 12 th 1993
Zhang Wanzeng 13 th 2000
Chi Rongchuan 13 th 2003
Xu Xing 14 th 2015
Xing Shangjie 15 th 2018