Division of Sport Biochemistry Position: Home> Teaching> Schools & Departments> Sport Science School> Division of Sport Biochemistry

Division of Sport Biochemistry

Division of Sport Biochemistry

 Division of Sport Biochemistry

Director: Mr. Prof. Dr. Cao Jianmin

Chairman of the Department Council: Ms. Prof. Dr. Qiu Junqiang


CV Download

Cao Jianmin

Qiu Junqiang

Yan Yi

Zhang Ying

Su Hao

Xu Chunyan

Guo Xian


Address: Beijing, Haidian District information Road No. 48 zip code: 100084    Campus Map Download Copyright of Introduction to Beijing Sport University